top of page

REJESTRACJA

-

registration

POTWIERDZENIE OTRZYMANIA ZGŁOSZENIA I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI

OTRZYMASZ DO 7 DNI OD DATY WYSŁANIA FORMULARZA.

W CELU OSTATECZNEGO POTWIERDZENIA REJESTRACJI, 

WPŁAĆ NALEŻNĄ KWOTĘ DO 48 GODZIN OD MOMENTU OTZRYMANIA NASZEGO MAILA.

_

INFORMACJA DLA PAR

REJESTRACJA W PARZE PRZYPIESZA PROCES POTWIERDZENIA REJESTRACJI.

JEŻELI REJESTRUJESZ SIĘ W PARZE, POTRZEBUJEMY OSOBNEGO ZGŁOSZENIA OD CIEBIE I OD TWOJEGO PARTNERA / PARTNERKI.

REJESTRACJA W PARZE BĘDZIE AKTUALNA, JEŻELI TWÓJ PARTNER / PARTNERKA  

WYŚLE ZGŁOSZENIE W CIĄGU 24 GODZIN OD TWOJEJ REJESTRACJI I ZAPISZE SIĘ NA TEN SAM POZIOM.

INFORMACJA DLA GRUP

W PRZYPADKU REJESTRACJI GRUPOWEJ, WYSTARCZY NAM

JEDNO ZGŁOSZENIE PRZESŁANE PRZEZ LEADERA GRUPY, KTÓRY BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA SFINALIZOWANIE TRANSAKCJI ZA CAŁĄ GRUPĘ.

PO ZAKSIĘGOWANIU PŁATNOŚCI, WSZYCY CZŁONKOWIE GRUPY OTRZYMAJĄ OSTATECZNE POTWIERDZENIE REJESTRACJI.

ZGŁOSZENIE POWINNO ZAWIERAĆ MINIMUM 6 LEADERÓW I 6 FOLLOWEREK WŁĄCZNIE Z TOBĄ.

 W RAMACH GRUPY MOŻESZ ZAREJESTROWAĆ CZŁONKÓW NA RÓŻNE POZIOMY,

O ILE NA KAŻDY POZIOM ZAPISZESZ TĘ SAMĄ LICZBĘ LEADERÓW I FOLLOWEREK.

* * *

WE WILL SEND YOU A CONFIRMATION AND FURTHER DETAILS WITHIN 7 DAYS

AFTER SUBMITTING THE FORM.

PAYMENTS MUST BE DONE WITHIN 48 HOURS

SINCE THE CONFIRMATION EMAIL.

_

COUPLE REGISTRATIONS

WE WILL BE WAITING FOR A SEPARATE REGISTRATION FORM FROM YOUR PARTNER FOR THE NEXT 24 HOURS.

BOTH PARTNERS NEED TO  CHOOSE THE SAME LEVEL TO MAKE THE COUPLE REGISTRATION VALID.

 GROUP REGISTRATIONS

WE NEED ONLY ONE REGISTRATION PER GROUP MADE BY THE GROUP LEADER WHO WILL BE RESPONSIBLE FOR THE WHOLE GROUP PAYMENT.

 A GROUP MUST CONTAIN AT LEAST 6 LEADERS AND 6 FOLLOWERS 

AND THE SAME NUMBER OF LEADERS AND FOLLOWERS AT EVERY CHOSEN LEVEL

 

REGULAMIN

 

Organizator 

Prawnym Organizatorem wydarzenia Swingin' With The Stars jest Fundacja Kultury Złotej Ery Swingu “Swing & Sway”.


Odpowiedzialność 

1. Wszyscy uczestnicy wydarzenia biorą w nim udział dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ubytki na zdrowiu, rzeczy osobiste i inne straty.

2. Program wydarzenia i grafik zajęć ma charakter wyłącznie informacyjny. Organizator dołoży wszelkich starań, aby poszczególne wydarzenia odbywały się zgodnie z opublikowanym harmonogramem.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsc poszczególnych wydarzeń oraz zapowiedzianych artystów.

 

 

Warunki rejestracji

1. Rejestracji dokonać należy za pomocą formularza rejestracyjnego.
2. Do 7 dni po wysłaniu formularza, rejestrujący otrzyma od Organizatora maila potwierdzającego przyjęcie rejestracji lub przekierowanie na listę oczekującą. Płatności należy dokonać w terminie 48 godzin  od momentu wysłania przez Organizatora maila potwierdzającego możliwość udziału w warsztatach. W przypadku gdy Uczestnik nie prześle należnej kwoty w wyznaczonym terminie, jego rejestracja zostanie anulowana.


Płatności 
1. Kwota podlegająca wpłacie podana zostanie w mailu potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia. 
2. Wpłaty należy dokonać w terminie 48 godzin od momentu otrzymania maila potwierdzającego.

3. Płatności należy dokonać przelewem w walucie EUR lub PLN 

 

Warunki rezygnacji

1.Rezygnacji można dokonać droga mailową, z adresu poczty elektronicznej podanego w formularzu rejestracyjnym.

2. W przypadku rezygnacji, Organizator zatrzymuje z wpłaconych przez Uczestnika środków:

a)  50% kwoty przy rezygnacji do 15 VI 2018

b) 100 % kwoty przy rezygnacji po 15 VI​ 2018

3. W indywidualnych wypadkach, gdzie rezygnacja zgłoszona po 15 VI 2018 wynika ze zdarzeń losowych niezależnych od uczestnika, Organizator rozważy rekompensatę tytułem wpłaconych środków.


Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Biorąc udział w jakimkolwiek wydarzeniu odbywającym się w ramach Swingin' With The Stars, uczestnik zgadza się na publikację i wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w dowolnej formie (zdjęcie, nagranie i inne).

TERMS & CONDITIONS

 

Organizer

The Foundation for the Culture of the Golden Age of Swing “Swing & Sway” is the official event organizer.
 


Liability
1. All participants take part in this event voluntarily and on their own responsibility. The organizer does not bear responsibility for losses on health, personal belongings or other losses.
2. The event`s program and classes` schedule fulfill an informative role only. The organizer will do his level best to conduct all the events according to the published schedule.
3. The organizer reserves the right to alteration of the places of particular events and the invited artists.

 


Registration Rules
1. Registration should be done via website form.
2. Registrants will get an email from the Organizer within 7 days after submitting the form. The email will say about registration acceptance or waiting list sign up. Payments must be done within 48 hours since the acceptance email from the Organizer. In case of not getting payment within this period, registration will be cancelled.

 


Payments
1. The price to be paid will be send in the confirmation email from the Organizer. In case of any errors, participants should contact the Organizer to solve the problem.
2. Payment must be done within 48 hours from the moment of receiving confirmation email.
3. All payments must be done in EUR  on PLN currency.


Resignations conditions
1. Resignation can be made by an email, from the address given in the form.
2. In the event of resignation the Organizer keeps the amount of money paid by participants:
a) 50 % of counted and verified payment if the resignation is made till  15 June 2018
b) 100 % of counted and verified payment if the resignation is made after  15 June 2018
3. In individual cases, when the resignation made after  15 June 2018 is a result of chance events independent from the participant, the Organizer will consider a compensation of an amount paid.

An agreement to use an image
Taking part in any event organized during Swingin' With The Stars, a participant agrees to publish and use his/her image fixed in any form (photos, recordings and others).

bottom of page